В "Гелишев" ЕООД има обособен орган за контрол от вида "С" отговарящ навсички изисквания съгласно БДС EN 17020:2012. ОКС при "Гелишев" ЕООД е предложен за акредитация от ИА БСА, със следният обхват.

1 - Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
2 - Прекъсвачи за защитно изключване
-ток на задействане
-съпротивление на заземяване
-допирно напрежение
-време на изключване
3 - Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
Съпротивление на изолация
4 - Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Комплектни разпределтелни уредби. Уредби средно и високо напрежение.
Контрол на изолацията с повишено променливо напрежение (50Hz)
5 - Заземителни инсталации
Контрол на преходно съпротивление на заземителни инсталации:
- Съпротивление на защитни заземителни инсталации
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
6 - Силови и измервателни трансформатори
За силови трансформатори
-съпротивление на изолацията на намотките
-активно съпротивление на намотките
-група на свързване
-коефициент на трансформация
-загуби и ток на празен ход
- ел.якост на намотките чрез повишено променливо напрежение
За токови измерителни трансформатори
-полярност
-съпротивление на изолацията на намотките
-активно съпротивление на намотките
- ел.якост на намотките чрез повишено променливо напрежение
За напреженов измерителен трансформатор
-полярност
-съпротивление на изолацията на намотките
-ел.якост на намотките чрез повишено променливо напрежение
7 - Електропроводни линии и шинни системи
Контрол на изолацията с постоянно напрежение на кабелни и въздушни линии и КТП
Контрол на изолацията с напрежение с ниска честота на кабелни и въздушни линии и КТП
Контрол на контактно съпротивление с постоянен ток
8 - Mаломаслени прекъсвачи
Контрол на изолацията с повишено променливо напрежение (50Hz)
9 - Електродвигатели
Съпротивление на изолация на електродвигатели
Ел.якост на намотките чрез повишено променливо напрежение
10 - Маслонапълнени съоръжения
Пробивно напрежение на трансформаторно масло
11 - Контрол на релейни защити, елктроавтоматика, телемеханика
Съпротивление на електрическата изолация
Праг на задействане
Коефициент на възвръщане
12 - Физични фактори на работна среда
Микроклимат
Шум
Осветеност
13 - Характеристики на напрежението на електрическата енергия мрежи НН и СрН
 
14 - Вентилни отводи мрежи НН и СрН
Съпротивление на електрическата изолация
Контрол на тока на утечка с постоянно напрежение
Контрол на тока на утечка с променливо напрежение
15 - Характеристики на частични разряди
Привиден заряд на частични разряди
Амплитуда на частичните разряди