“ГЕЛИШЕВ” ЕООД е създадена през 2003 г. от високо образовани специалисти с дългогодишен професионален опит в областта на Енергетиката и Електроизграждането ,като член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ притежава правоспособност за изграждане на обекти от ПЪРВА КАТЕГОРИЯ в енергийната инфраструктура.
Специализирана в проектиране, изграждане, обслужване, изпитания, профилактика и ремонт на електрически мрежи, системи, трансформаторни станции и електрически централи от всякакъв вид, монтаж, изпитания, пуск и ремонт на електрически машини, съоръжения, поточни и автоматизирани линии ,изграждане на подстанции 110/20кV ,изграждане на трансформаторни подстанции ( КТП /БКТП/МКТП ) 20kV ,изграждане на въздушни и кабелни линии 400kV ,220kV ,110kV, 20kV и 0,4kV.
 
За “ГЕЛИШЕВ” ЕООД клиентът е движещата сила на целия работен процес. Основна задача е определянето и изпълнението на потребностите и очакванията на клиентите.Това се реализира, като чрез детайлно установяване на потребностите се достига до пълно идентифициране на изискванията, а оттам и до едно съвременно и качествено обслужване. Клиента заема място във всички процеси протичащи в организацията.
 
“ГЕЛИШЕВ” ЕООД е ориентирана, както към българския пазар чрез предлагането на висококачествени и с много добър дизайн продукти, така и към външните пазари, като предлага вариантност на решенията за широка гама оборудване по желание на клиента, които да отговарят на неговите потребности и да удовлетворява непрекъснато нарастващите изисквания.
Ефективната политика съчетана с непрекъснат контрол за качество на всички нива и етапи е основата за успешната реализация на основната мисия на организацията – висококвалифицирано и професионално обслужване на клиентите по най-добрите световни стандарти.
Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата ни, предприехме стъпки и внедрихме система за управление на качеството, съгласно:
• ISO 9001:2008 – За управление на качеството
• ISO 14001:2004 – За опазване на околната среда
• OHSAS 18001:2007 – За внедрена система за безопасни условия на труд в строителството
 
Прецизното структуриране на екипа, перфектното отразяване на бизнеспроцесите в системата по качество и най-вече навременното обучение на персонала и спазването на принципите на системата са гаранция за това,че във всяка ситуация екипът на организацията ще реагира адекватно и бързо на желанията на клиентите.
За нормалното протичане на работния процес и осигуряване качеството на произвеждания продукт от наличния инженерен състав ,са осигурени програми и системи от последно поколение ,закупен е и въведен в експлоатация лицензиран софтуер за всяко работно помещение.
За нормалното протичане на работния процес и осигуряване качеството на произвеждания продукт от останалият персонал, ръководството на организацията осигурява необходимите безопасни условия на труд , така, че основните технологични операции да са осигурени със съответното подходящо технологично и защитно оборудване, обзавеждане на работните помещения, необходимото оборудване за изпитване.
 
Във “Гелишев” ЕООД е създадена система за обслужване на клиентите след продажбата, с оглед да се удовлетворят по-пълно техните изисквания и удовлетвореност. Политика на организацията е да осигури 100% гаранционно поддържане на своите продукти. Тази цел се осъществява чрез сервиз от самата фирма за клиенти, разположени в радиус до 500 км, така че обслужването да бъде възможно в рамките на 24 часа и сервизна мрежа в цялата страна, където гаранционното поддържане се извършва от специализирани организации, с които “Гелишев” ЕООД има сключени договори.
Гаранционният срок е съгласно условията на продажба, определени в договорите с клиентите. За продуктите на “Гелишев” ЕООД има постоянен гаранционен срок от две години.